Avslører kulturminner fra verdensrommet         ROLF L. LARSEN  Rygge

Norge utprøver satellitter for å avsløre kulturminner. Den nye teknologien kan gi bedre og billigere lokalisering av kulturminner i norsk landskap.                 http://www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/2768067.html

               

De to har med seg bilder og fjernmålingsdata som deres "medhjelper" i rommet har knipset over forskningsområdet i Rygge. Ikonos-satellitten har blant annet utstyr om bord som måler stråling fra jordoverflaten, og det er dette som setter forskerne på sporet av det som kan være kulturminner. På bildet til høyre ser man det utsnittet som det blir forsket på. Her kan metallsøkere være til nytte, noe som allerede har vist seg å være riktig. I samarbeid med Ole Grøn har jeg brukt søkeren på noen av de områdene som man mener har hatt en gammel bosetting. og resultatene av søkene bekrefter det som bildene tyder. IKONOS  bruker en spesiell filterteknikk for og få fram de forskelige nyansene. På den måten blir det jo mye billigere å finne frem til kulturminnene. Jeg synes det er meget interessant å finne ut hva jorden skjuler.  
 

 

copyright:
Fig. 14 Den røde sirkelen merker et område med en annen farge. Den røde pilen i nord merker noe som blir tolket som en jordhaug. Den røde pilen i det syd-østlige viser rester av skogsspor. Den blå pilen viser et område hvor jorden har vert omrotet. En sky dekker den østlige delen av IKONOS bildet.

14 Area with a series of dark discolourations, marke with red. The red arrow to the north marks an anomaly interpreted aKONOS picture (copynight: Space Imagings a mound. The red arrow in the south-eastern corner shows the line of an old forest track, one phase of which seems observable as a dark line running to the west of, and parallel with, the red line. Another phase of this track seems to run along the boundaiy between two different crops in the same field and is therefore poorly visible. The blue arrow shows an anomaly related to an area probably disturbed by for mer man extraction. A cloud covers Fig. the eastern part of the I                                     IKONOS -

copyright:
 

Her har vi det samme bildet som vist over. Men her er det brukt et annet filter. Det er veien som fører til Gipsund gård, som man ser helt til venstre i bildet. De gule punktene i bildet, markerer GPS koordinater som Ole har satt på bildet etter mine anvisninger om hvert enkelt funn på området, gjort med metallsøker. Men funnene har jeg ingen mulighet til og tolke. De er forøvrig overlatt til Ole                                                                                       IKONOS -

 

copyright:

 

Fig. 16 De fire kjemiske profilene fra Gibsund, som vist som rød /ir, es. Ye/Iow viser lokal maksimum  konsentrasjonen av jern (fe3 +) og b/ue viser lokal maksimum  konsentrasjoner av fosfat (P). Avvikninger som tolkes som jordhauger viser seg som hvite kretser, et mulig steinaldersted som en liten hvit oval,  og som viser spor etter et mulig hus som en stor hvit oval. Bare avvikende profiler viser seg i denne figuren (se Fig. 15)

Å reflektere etter de funnene jeg har gjort på området med metallsøker viser at det også har hvert bosetting der både i vikingtid og middelalder. Men da har jeg ikke hvert på de områdene som er merket.

Fig. 16 The four chemical profiles from Gibsund, shown as red /ir,es. Ye/Iow shows local maxima in the concentration of iron (Fe3+) and b/ue shows local maxima in the concentration of phosphate (P). Anomalies interpreted as mounds are shown as white circles, a possible Stone Age site as a small white oval, two phases of a track as broken lines, and a possible house as a large white oval. Only the anomalies cut by the profi/es are shown in this figure (see Fig. 15) (IKONOS - copyright: Space Imaging).

 
copyright:

. (Skittveien som merket med en rød prikket linje finnes ikke i dag).  Sammenlikning med satellitt fotoFig 2 åpenbarer at det lineære kjennetegnet mellom de to brutte røde linjene i mu/tispectral IKONOS avbilde er Å skille Imaging) med blandingen av Lag 2 (grønn), 2 (grønn), 4 (nær,infarød) en refleksjon av den tidligere skittvei. Den røde pilen merker en avvikelse som tolkes som en fullstendig utpløyd gravhaug Begge kjennetegn slår tydelig ut i multispectral avbildet, men er ikke synlig i det konvensjonelle flyfoto som til høyre tatt i 1980.

 Fig.2 Aerial photo of Gibsund farm from 1956 (Østfold fylkes billedarkiv, ØFB. 1995-396)(http:I/www.of. fylkesbibl.nolflyfotoltygge!liste. html). The dirt road marked with a red dotted line does not exist today.Fig Comparison with the aerial photo Fig.2 reveals that the linear feature between the two broken red lines in the mu/tispectral IKONOS image (left — copyright: Space Imaging) with the mix of Iayers 2 (green), 2 (green), 4 (near ,nfrared) is a reflection of the former dirt road. The red arrow marks an anomaly interpreted as a totally ploughed-out burial mound. Both features clearly stand out in the multispectral image but are not visible in the conventional aerial photo to the right taken in the autumn of 1980 (Vertical photo 6360 B7 - Copynght:Fje/langer Widerø AS).      IKONOS - copyright:

 

 
copyright:
Her er det et meget interessant område som er avbildet. Området grenser til Rygge kirke. Midt på bildet kan man ane konturene av en mørk ring, hvor man mener at det kan være spor etter gammel bosetning. I samråd med Ole Grøn, og gårdeier har jeg søkt på stedet med et meget godt resultat. Det var såpass mange funn på området at det var tilrådelig og slutte etter kort tid, da bevisene lå der.                                                                                 I copyright:

 

 

 Fig. 12 Fire forskjellige sirkler øst av farmen ‘Lyby Mellom’ strekker seg fra 10 til 30 meter i diameter som tolkes som jordhauger (røde piler), og et stort sirkulært kjennetegn med en diameter av 140 meter (blå piler). Den hvite pilen merker en stor stein i feltet, som ikke synes forbundet med de andre sirklene i nærheten. De svarte linjene merker lineære kjennetegn som representerer tidligere feltgrenser, som sett i flyfotoet fra 1956 i Fig. 13, som tok i retningen som anga av den gule pilen (IKONOS - copyright: Å skille Imaging).     Ja, dette er et område som er uberørt av metallsøkere. Det ser jo veldig spennende ut. Så jeg håper at jeg i samarbeide med Ole Grøn.( NIKU) kan undersøke det området nærmere til våren.     Kan det være en trelleborg?

Fig.12 Four circu/ar anomalies to the east of the farm ‘Lyby Mellom’ with diameters ranging from 10 to 30 metres interpreted as mounds (red arrows), and a large circular feature with a diameter of 140 metres (blue arrows). The white arrow marks a large stone in the field, which does not seem to be connected with the nearby circu/ar anomaly. The black lines mark linear features that represent former field boundaries, which can be seen in the aerial photo from 1956 in Fig. 13, taken in the direction indicated by the yellow arrow (IKONOS - copyright: Space Imaging).

 

 
copyright:
Ja, nå har jeg søkt på område med den merkelige sirkelen. Men en borg er det defensivt ikke. Men derimot er sirkelen av en mye nyere dato. Bildet til høyre viser en av gjenstandene jeg fant på området. Jeg tror det har sittet på en bil eller motorsykkel. Hvis noen kjenner det igjen, så send meg en tilbakemelding. Ellers så fant jeg både sidespeil og et gass- håndtak til motorsykkel. Så da er det en enkel forklaring på "fenomenet".
Startside