Refsneshula truet av utbygging

 

Et av distriktets mest fargerike kulturminner er truet av utbyggingsplaner.  Eieren av Bergstien 4 ønsker og rive og utvide eksisterende enebolig og bygge nytt. Den planlagte nye boligen vil ligge bare meter fra inngangen til Refsneshula og flere er redde for at byggeaktiviteten også vil påvirke og ødelegge Ila kilden som ligger rett nedenfor. Aage Olsen i Moss Ættehistorielag er en av mange som er bekymret for dette unike kulturminnet.

 

 

Det finnes mange huler i Mossedistriktet med få av dem har en like fargerik og spennende historie som Refsneshula. Aage Olsen som lenge har jobbet med å registrere kulturminner i distriktet for kulturminnebasen i Østfold, besøkte hula en tid tilbake og ble sjokkert over og se at noen hadde forsøkt og dekke til inngangen med kvist og annet hageavfall. Så mye var dumpet i huleinngangen at Olsen hadde problemer med og se hvor hula faktisk var.

- Jeg synes jo dette var merkelig, så jeg gikk opp til at av nabohusene for å spørre om de hadde noe kjennskap til dette. Men det hadde de vist ikke forteller Aage Olsen. Etter noen dager besøkte Olsen hula på nye og oppdaget til sin store overraskelse at noen hadde vært og ryddet rundt huleåpningen.

- Det var slik jeg ble engasjert i Refsneshula sier Olsen videre. Senere kom det meg for øret at eieren av Bergstien 4 hadde planer om og rive og bygge ut huset som ligger få meter fra inngangen til selve hula. Aage Olsen kontaktet senere fylkeskommunen med anmodning om å undersøke saken nærmere.

 

 

Byggetillatelse gitt

 

Etter en stund ble det kjent at Rådmannen har foreslått at byggetillatelse gis uten at det i saksfremlegget er nevnt noen spørsmål knyttet til kulturminneloven. Men teknisk utvalg i Moss kommune skal likevel ha oversendt saken til Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren.

 Refsneshula er merket som kulturminne og omtalt i kulturminnebasen Askeladden.

- Det har aldri blitt foretatt noen omfattende utgravinger i hula, men det er liten tvil om at dette er et historisk verdifullt sted, som er kjent blant mange Mossinger forteller Aage Olsen. Det ville vært forferdelig synd hvis man ennå en gang greier og ødelegge nok en bit av byens og distriktets historie. Moss Ættehistorielag har nylig engasjert en advokat i saken. Med håp om å sørge for at dette unike stedet blir tatt vare på.

- Moss kommune har helt klart gjort en glipp i denne saken fortsetter Olsen. Når man har med et så kulturhistorisk viktig sted som dette og gjøre er kommunen pålagt og sørge for at det blir gjort nødvendige arkeologiske undersøkelser før man eventuelt gir byggetillatelse. 

 

Voktet av en drage

Det finnes mange historier og sagn knyttet til Refsneshula. Man er sikre på at det var bosetting i hula i steinalderen. Og i følge tradisjonen skal Olav den hellige har søkt dekning i hula. Edmund Ree var en av de som har kjempet for at Refsneshula skulle tas vare på. Tross i hans innsats ble det likevel bygget hus tett inntil på 60 tallet en gang. Edmund Ree kunne også fortelle at han som gutt var vitne til at det ble funnet en øks som mest sannsynelig var fra steinalderen i hula. Da var han sammen med noen kamerater, men dessverre ble en av kameratene hans oppmerksom på en fugl et stykke bort i skogen og øksen ble kastet av gårde etter den. Det ble senere funnet en øks i skråningen nedenfor som mest sannsynelig er øksen Ree fortalte om. Øksen har senere dessverre forsvunnet.  En annen historie forteller at hulen skal ha vært mye større en den er i dag, så stor var den at man kunne gå helt fram til Torderød ble det hevdet. En kar med kallenavnet ”Harvekroken” skal for over hundre år siden sett en drage som voktet inngangen av hulen. At folk har hatt tilhold i hulen vet man med sikkerhet. På 1700 tallet ble det faktisk produsert penger av falskmyntnere her.

 

Bekymret for framtiden

Moss Ættehistorielag mener at hula pr i dag er et automatisk fredet kultminne. Selv om tilstrekkelige historiske undersøkelser mangler. De ønsker også at man trekker inn kilden (kjent som Ila) inn som en felles lokalitet med hula. En endring av hulas kulturminnestatus må ikke finne sted før det er foretatt forsvarlige utgravninger som beviser at hula ikke er et automatisk fredet kulturminne. Aage Olsen i Moss Ættehistorielag håper at man vil finne beinrester aller rester av kull i hulen som bekrefter at det har vært bosetting allerede i steinalderen.

- Uansett er det synd hvis man kommer til og sette i gang med byggeaktivitet ved hula sier Olsen. Hvis en arkeologisk undersøkelse ikke kan bevise at det har vært bosetting her er stedet fortsatt like verdifullt som kulturminne. Ættehistorielaget ønsker også å gjøre hula mer tilgjengelig for folk. De vil ha satt opp et skilt med informasjon om stedet og i det hele tatt gjøre stedet mer tilgjengelig for alle interesserte . Aage Olsen er overbevist om at dette er en sak som opptar mange rundt i distriktet og oppfordrer enda flere til å engasjere seg.

 

 

 

 

Tekst og foto Haakon Hattevig