KULTURHI§TORISK MU SEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgata 28

1531 Moss

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksjon

Postboks 6762 St. Olavs plass

NO-0130 Oslo

Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Frederiks gate 3

E-mail: larsmfu @khm.uio.no

Dato:

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandle:

t2.12.2008

2008/20731

Lars Morten

Fuglevik/INGUNNMR

Kam fra Saastad og Holter (60/51, Rygge kommune i Østfold

Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo, vil med dette takke for

gienstanden vi har mottatt fra deg. Den er gitt museumsnummer C.56845. Under ser du

hvilke opplysninger som tølger kammen i databasen:

Løsfunn fra bronsealder fra SAASTAD OG HOLTER (60/3), RYGGE K., ØSTFOLD.

To fragmenter av en kam av kobberlegering. Gjenstanden er sterkt korrodert og kun et fragment av

gripeplaten og en løs tann er bevart. gripeplaten finnes to gjennombrutte utsparinger med

strekornamenter rundt. Den ene er oval, den andres form kan ikke bestemmes pga. kammens

bruddflæe. Tennene er brutt av ved roten. Den bevarte tannen foreligger i tilnærmet opprinnelig

lengde og dens snitt passer best med endetannens bruddflate gripeplaten. Gripeplaten: L.: 3,1

Fmnomstendighef.' Funnet av Aage Olsen med metalldetektor i åkermark i 2007. Koordinatene er

fastsatt av finner.

Orienteringsoppgcve: Funnet 102 m VSV for SV-hjørnet av enebolig, Enerveien 34 (Fiulstad

6t/63).

Kartreferanse: Projeksjon; EU89-UTM; Sone 32. N: 6585997. Ø: 597197.

Grunnet wært stor saksmengde i vårt system vil diplom med foto av funnet ettersendes

snart det er ferdig. Vi beklager forsinkelsen og håper dette ikke er til ulempe.

Vi er imidlertid takknemlige for at du tok vare gienstanden og informerte oss om

denne. museet vil vi sørge for at gjenstanden blir konservert og oppbevart på en slik

måte at den kan bevares for ettertiden. Kontakt oss gjerne igjen om du ved en senere

anledning skulle finne noe du tror kan være av interesse for oss.

Seksjonsleder

Kopi til: Øsdold fflkeskommune

Museum of Cultural History

Uniaersity of Osla