KULTURHISTORISK MUSEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgaten 28

1531 MOSS

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksjon

Postboks 6762 St. Olavs plass

NO-0130 Oslo

Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Frederiksgate 5

Deres ref.:

Vår ref. :

Saksbehandler :

Dato :

09/70449

Jan Bill

21.09.2009

Vedrørende innleverte arkeologiske funn

I(ulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, vil med dette takke for de flotte funnene

vi har mottatt fra deg. Vi har innlemmet tre av de innleverte gjenstandene i vår

samling. De tre er; 1 vareplombe av bly, 1 fuglefigur i bly, og 1. vektlodd i

bly/kobberlegering. Ettersom gjenstandenes funnkontekst er ukjent, er det vanskelig å

gi dem en nøyaktig datering. Vareplomben og vektloddet ser ut til å være av en t5rpe

som ble benyttet i slutten av middelalderen og i noe nyere tid. Fuglefiguren er svært

vanskelig å datere, og kan både være attributt til en gjenstand fra romertid, men også

være forholdsvis moderne.

De resterende gjenstandsfunn ser dessverre ut til å være av en yngre dato, og vil derfor

ikke bli innlemmet i våre samlinger. Dersom du ønsker å disse gjenstandene tilbake,

må du ta kontak med museet innen 3 uker.

Vi beklager å måtte meddele at det ikke vil bli sendt ut noe diplom. Årsaken til dette er

at ressursene ikke strekker til. Snart vil det alikevel bli laget en nettside over alle

metalldetektorfunnene som er kommet inn til museet, og her vil også dine funn bli lagt

inn etter hvert.

Nedenfor ser du et sammendrag av de katalogopplysningene som legges inn i

museets database om funnet ditt.

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

c57285/t-5

Løsfunn fra romertid/middelalder/nyere tid fra STAMNES (L59 /L),VESTBY I(,

AI(ERSHUS.

1) blymerke, plombe av bly.

Vareplombe med lås, benyttet til salg av tekstil. Består av to runde skiver forenet av en

ribbe. Stemplet med segl på både forside og bakside. forside er det avbildet fire små

rombefigurer, og noe som likner en vinge. baksiden er seglet trykket delvis utenfor

(og over låstapp) , og er derfor vanskelig å identifisere. Det likner et kvadrat med

tagger, muligens en krone. Se Færden (1990) s.244-245

St.diam. forside-skive: 1,8 cm, St.diam. bakside-skive: 1,9 cm.

Vekt:6,5 g.

2) figur, fugl av bly. Antall fragmenter: 2.

Fugl med utslåtte vinger, sittende gren. Den ser mot venstre. Svært markerte trekk i

ansikt og vinger; øyne, nebb og fjær er tydelige. Bryst, lår og klør er også markante.

Likner en ørn, men det er også treld< som taler mot dette. F.eks ser den ut til å ha en

slags kam hodet, og et av fragmentene ser ut til å være lange praktfjær, muligens er

dette halefjærene. Figuren har et fundament eller en sokkel som sannsynligvis har vært

festet til en annen gjenstand. Romerske soldater prydet utrustningen med Jupiters grn.

(Fanebærerne het aquilifer, aquila er lat. for 6rn). Det er alikevel sjanse for at fuglen

kan ha vært attributt til en gjenstand fra nyere tid, da de mest markante treld< viskes ut

etter lang tid i jorden.

S/1. vingespenn: 4,9 cm, S/1. hode til kl6r: 3 cm.

Vekt:4L,5 g.

5) vektlodd, pæreformet av bly/kobberlegering.'

Nærmest som Færden (1990) gruppe C, s.242, men mer uregelmessig etter slitasje.

Bunnpartiets grad stemmer ikke overens med vinkelen knopp, og er muligens noe

slitt eller forskjøvet. Små gr6nne flekker av irr vitner om om kombinasjon av

kobberlegering med blyet. Ifuopp er mest irret. Rgntgen viste at loddet er massivt.

Sth: 1,5 cm. Diam:2,1cm.

Vekt:13,7 g.

Funnomstendighet: Framkommet ved metallsøk. Innlevert til Ifulturhistorisk Museum

(I(HM), Oslo, via Æ<ershus fylkeskommune 19.06.09. Orienteringsoppgaae: Funnet i

åker 200 meter øst for gården. Kartreferanse/hojeksjon: EU89-UTM; Sone 52. N:

6600609. Ø: 595055. Funnet au: Aage Olsen, 2007.

Referanselitteratur: Færden, Gerd. 1990: Metallgienstønder. De arkeologiske utgr. i

gamlebyen, Oslo. Bind 7. Dagliglivets gjenstander del 1.

n Bill

Seksjonsleder

I(opi:

Al<ershus fylkeskommune

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

rofessor

Side