KULTURHISTORISK MU SEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgaten 28

1551 Moss

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksjon

Postboks 6762 St. Olavs plass

NO-0150 Oslo

Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Fredriks gate 5

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

Dato:

2008/20693

Brit Solli

26.08.10

Vedrørende funn fra Gipsund (50/1), Rygge K., Østfold.

I(ulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, vil med dette takke for de fine funnene

som vi har mottat fra deg. Disse er innlemmet i mussets samlinger fra Østfold.

Gjenstandene som er innlevert er et mulig pilegrimsmerke og et bryne av skifer.

Da gjenstandenes funnkontekst er ukjent er det vanskelig å gi en nøyaktig datering.

Det mulige pilegrimsmerket har en mulig datering til middelalder eller nyere tid. Brynet

kan ha en datering til jernalder, men den deler likhetstrekk med bryner funnet i

Kaupang.

Nedenfor følger et sammendrag over de opplysningene som er lagt inn i museets

database om dine funn.

c.51330

Løsfunn fra middelalder/nyere tid fra GIPSEN (50/1), RYGGE K., ØSTFOLD.

1) Pilgrimsmerke av kobberlegering/gull . Antall fragmenter: 1. Gjenstandens art og

datering er usikker. Flere muligheter er vurdert; pilegrimsmerke fra middelalder, lysstell

eller spenne fra middelalder/nyere tid. Den er dekorert to sider, hvilket sannsynligvis

betyr at den skulle sees fra begge. I den ene enden har den en avkuttet tapp, muligens en

rest etter et feste. Det kan derfor ha vært meningen at gjenstanden skulle henge. Selve

gjenstanden består av en hesteskoformet bue. Et punktmgnster finnes langs innsiden av

buens fram- og bakside. Ovenfor mØnsteret fglger en innsenkning. Buens endestykker

avslutter i hver sin kule. Kulene er festet til et skjellformet blad. Bladet er skadet på den

ene siden. toppen, midt i mellom kulene, har den også en tapp, men denne ser ut til å

være uskadet i motsetning til den andre. Funksjonen til denne er ukjent. det

skjellformede bladet er det funnet små rester etter gull. Sth: hele gjenstanden: 2,6 cm. Stb:

hele gjenstanden: 2,4 cm, skjellet: 1,0 cm. §rl: skjellet:2,0 cm. : kulene'.0,8 cm. Vekt:

9,3 g.

Funnomstendighet: Funnet i åker, og innlevert til museet sammen med C57331. Fra

samme gårds- og bruksnummer har det tidligere innkommet en korsformet spenne (se

Museum of Cultural History

Uniaersity of Oslo

Med hilsen

 

Frode Iversen Brit Solli

Seksjonsleder Professor

cs6909).

Orienteringsoppgave: Funnet S for Støabukta, mellom Rl18 og E6, NV for Halmstad.

Kartreferanse: Projeksjou EU89-UTM; Sone 32. N: 6584714. Ø: 598753.

Funnet av: Aage Olsen, 1531 Moss.2007.

c.5733t

Løsfunn fra jernalder fra GIPSEN (50 /1), RYGGE K., ØSTFOLD.

1) Bryne av skifer. Antallfragmenter: 1. Knokkelformet bryne av lys grå, finkornet

muskovitt kvartsitt skifer. Har slitespor og rustavsetninger, hvilket kan tyde bruk.

Dateringen er noe usikker, men den likner på skiferbrynene fra Kaupang. Stl: I7,6 cm. Stb:

3,2 cm. Stt: 2,5 cm. Vekt: 200,5 g.

Funnomstendighet: Funnet i åker, og innlevert til museet saflrmen med C57330. Fra

samme gårds- og bruksnurnmer har det tidligere innkommet en korsformet spenne (se

cs6909).

Orienteringsoppgave: Funnstedet ligger S for Støabukta, mellom E6 og R118, NV for

Halmstad.

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32. N: 6584877. Ø: 598760.

Funnet av: Aage Olsen, 1531Moss.2007.

Kopi til:

Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen,

Kulturminneseksj onen.

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

Side