uio Kulturhistorisk museum

Universitetet i Oslo

Aage Olsen

Storgt. z8

r53r MOSS

Dato: rS.or.zorz

Deres ref.:

Vår ref.: oSlgZZg

Metallgienstander fra jernalder, middelalder eller nyere tid, C57552-C57557 funnet på

Askebingen av Gipsund 50/1, Rygge k., Østfold.

Vi viser til telefonsamtaler og kontakt med deg i desember i fjor, og vi har avsluttet arbeidet med

gjenstandene som du leverte inn til oss via Østfold fylkeskommune for en tid tilbake.

Kulturhistorisk museum vil med dette få takke for gjenstandene og er svært glade for at disse nå kan

innlemmes i museumssamlingen.

Funnene er nå offentlig tilgjengelig og kan studeres av de som ønsker det. I samlingen er de ført inn

med museumsnummer C57t52-C57557, og det er s*revet inn med følgefrde-katalogtekst:

c57552- C57557

Løsfunn fra jernalder, middelalder eller nyere tid, ASKEBINGEN av GIPSTIND (50/1), RYGGE K., ØSTFOLD.

Gjenstander funnet med metalldetektor i dyrket mark i 2008 av Aage Olsen, og som er innlevert via Østfold

Fylkeskommune (ØFK). Funnstedet er registrert av ØFKsomlD-22299 i Askeladden.

c57552

Sirkelformet signet. Den har en 6delagt overflate på oversiden med rester av en festeanordning. undersiden har den

et inntrykk av et hode i profil, med en form for krage nederst. Det er en 3-4 mm bred kant rundt mønsteret, denne er

glatt, uten dekor. Diam. 2,3 cm.

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32. N.'6584596. Ø:058833.

c57553

Sirkelrund barre av bly med plan bunn og en noe hvelvet overside. Diam. 4,9 cm, t. 0,9 cm. Vekt: 150 g.

Koordinater: Projeksjon: EUS9-UTM; Sone 32, N: 6584497, Ø: 598990.

c57554

Del av liten remspenne av kobberlegering bestående av den ene langsiden. Dekorert med plastisk planteornamenikk.

Fragmentets 1.2,4 cm tilsvarer spennens opprinnelige lengde, fragmentets br. 6,5 mm. Vekt: 2,0 g.

Koordinater: EUS9-UTM; Sone 32, N: 6584497, Ø: 598990.

Arkeologisk seksjon

Postadr.: Postboks 6Z6z St. Olavs plass,

or3o Oslo

Kontoradr.: Frederiks gate 3, o164 Oslo

Telefon: zz85r9oo

Telefaks: zz85tg5z4

postmottak@khm.uio.no

http: / I www.khm.uio.no

Fingerring av kobberlegering med plan innside og konveks utside (D-formet tverrsnitt). Diam. 2,4 cm, br. 0,5 cm, t. 0,3

cm. Vekt: 6,7 g.

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, Nj 6584659, Ø: 598859.

cs7556

Liten øks av jern. Øksen er sterkt korrodert og det meste av skafthullpartiet mangler, men er ellers bevart i sin helhet.

Skafthullets form mot bladet er spissovalt og øksen har tilsynelatende hatt et vidt skafthull. Øksebladet har en noe

sterkere utsvinget underkant enn overkant, og har dermed en svakt skjev egg. Nåværende l: 10,2 cm, br. ved skafthullet

3,1 cm, eggens l: 5,4 cm, stt.2,3 cm. Vekt: 276,3 g.

Koordinater: Projeksjon: EUS9-UTM; Sone 32, N: 6584497, Ø: 598990.

c57557

Plant prydbeslag av kobberlegering. Form som en person i helfigur sett i profil med stor detaljrikdom. Rygglangt hår

med lokker, pannelugg og tydelige ansiktstrekk, samt øre. Albuen er b6yd i 90' vinkel, og hånden holder en avlang

gjenstand(?) som er plassertparallelt med figurens kropp. Beina er non-figurative og har en langstrakt s-form.

Avslutningen langs figurens rygg og nedre del er rett og skarp. baksiden av beslaget, i bakhodet av figuren, er det et

hull for feste, som syntes å ha vært gjennomgående. Dette hullet, samt at figurens kant langs toppen av hodet og

rygglinjen møtes i en nærmest rett vinkel, gir inntrykk av at det kan være et hjørnebeslag. Stilistisk kan beslaget gis en

mulig kontinental opprinnelse, tolig til tidsperioden som tilsvarer nordisk (eldre?) jernalder. Mulig skrin- eller

bokbeslag? L.5,4 cm, stbr. 2,0 cm. Vekt: 9,8 g.Vekt: 9,8 g.

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6584425, Ø: 599071.

Funnet vil bli nettpublisert gjennom Universitetsmuseenes web-portal:

http://www.unimus.no/arkeologilforskning/sok.php, og funnet vil være tilgjengelig for sØk tløpet

av ca T4 dager.

Med hilsen

2

/ oMarianneVedeler

Seksjonssjef

Kopi: Østfold firlkeskommune, Regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen

Saksbehandler:

ViuianWangen

z z 8 59 6 49, uiuian.w ang en@ khm.uio.no

\r

Vivian Wangen U

Forsker