KULTURHISTORISK MUSEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgaten 28

1531 Moss

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksion

Postboks 6762 St. Olavs plass

NO-O130 Oslo

Sentralbordi +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Fredriksgate 3

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

Dato:

2008/20727

Brit Solli

25.08.10

Vedrørende innleverte funn fra Lyby (75/ll, Rygge k. Østfold

Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, vil med dette takke for funnene vi har

mottat fra deg. Disse er innlemmet i museets samling fra Østfold. Gjenstandene som

er innlevert er et randskår av kleberstein og to pottebein fra et kar av keramikk.

Da gjenstandenes funnkontekst er ukjent er det vanskelig å gi en nøyaktig datering,

men pottebenene ser allikevel ut til å ha en datering til middelalder eller nyere tid.

Randskåret kan ha en datering til jernalder eller middelalder.

Nye rutiner gjør at vi dessverre ikke sender ut diplom. Funnene dine blir i steden for

publisert på en nettside med oversikt over nye funn som har kommet inn til museet.

Nedenfor følger et sammendrag over de opplysningene som er lagt inn i museets

database om dine funn.

c57328tr-2

Løsfunn fra middelalder/nyere tid fra LYBY SøNDRE (75 ll), RYGGE K., ØSTFOLD.

1) Kar av kearamil<k. Gjenstandsdel: potteben. Antallfragmenter: 1. Typen kar er noe

uvisst, men kokepotte er en mulighet. Keramikken er av typen r@dgods, trolig blyglassert

leirgods, selv om selve beinet er uglassert. Det nesten sirkulære benet smalner ned mot det

avkuttede endepartiet, men ellers er det forholdsvis helt. Srl: hele fragmentet: 3,6 cm. Stt: i

toppen: 3,1 cm, i bunn: 1,8cm, på midten: 2,2 cm. Vekt: 21,3 g. Datering: 1500-1750.

2) Kar av keramikk. Gjenstandsdel: potteben. Antallfragmenter: 1. Meget fragmentert,

men trolig et potteben av samme type som unr. 1. Srl: hele fragmentet: 4,I cm. Stt: i

toppen: 3,5 cm, i bunn: 1 cm, midten: 2,0 cm. Vekt:

19,9 g. Datering: 1500-1750.

Funnomstendighet: Funnet i åkeren. C57328 innkom til museet safirmen med et randskår

av bronse, og de har fått safirme aks.nr.

Orienteringsoppgave: Funnet for Årefjorden, SV for Vestfjorden.

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32. N: 6584465. Ø: 596800.

Funnet av: Aage Olsen, 1531 Moss .2001 .

c.51561

Løsfunn fra jernalder/middelalder fra LYBY SØNDRE (15 ll), RYGGE K.,

ØSTFOLD.

1) kar av Kleberstein Gjenstandsdel: rand Antall fragmenter: I

1 randskår av kleberstein. Randskåret har en fortykket og fasettert munningsrand.Muligens

et bolleformet kar.

Mål: L: 11 cm. B: 3 cm. Stt: 0,6 cm. Diam: ca.24 cm.

Vekt:98,7 g.

Funnomstendighet: Funnet i åker. Innkom til museet sarlmen med to potteben tilhørende

et kar av keramikk. Pottebenene har fått C.nr. 57328. Randskåret har fått sarnme aks.nr

som pottebenene.

Orienteringsoppgave: Funnet NØ for Årefjorden, SV for Vestfjorden . Ca.45O for

byggningene Lyby sØndre (7511)

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 Nj 6584409 Ø: 591025

Funnet av: Aage Olsen, 1531 Moss.2A07.

Med hilsen

/u f Frode Iversen /r/

seksjonsleder

I(opi til: Østfold fylkeskommune,

Regionalavdelingen, I(ulturminneseksjonen

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

Brit Solli

Professor

Side 2