KULTURHISTORISK MUSEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Thorbjørn Olsen

Storgt. 28 E

1551 MOSS

Deres ref.:

Vår ref.:

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksjon

Postboks 67 62 St. Olavs plass

NO-O150 Oslo

Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Frederiksgt. 3

0130 Oslo

Telefon: +47 22859622

i.m.rostad@khm.uio.no

t0/L2879

Saksbehandler: IMR/Ingunnmr

Dato: 14.t2.10

Likearmet og konisk spenne (C57549-C575501funnet på Østby I og II av

Rygge prestegård, (48/L6,17), Rygge k., Østfold.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, vil med dette takke for de to

spennene vi har mottatt fra deg. Vi er svært glade for å ha fått innlevert disse

funnene, slik at de vil bli tatt godt vare og blir bevart best mulig for

ettertiden.

Begge spennene dateres til merovingertid (ca 600-800 e.Kr.). Nedenfor ser du

en utskrift av de opplysningene om funnene som står i museets funnkatalog

og som er registrert i vår gjenstandsdatabase:

c57549

Løsfunn fra merovingertid fra ØSTBY I og ØSTBY II av RYGGE PRESTEGAARD (48/16,17),

RYGGE K., ØSTFOLD.

Liten, likearmet spenne av form som Jenssen 1998, type II.4, pl. 13-14. Armene har et par

tversgående dobbeltlinjer med tverrstriering ytterst mot kanten. Bøylen har et langsgående,

nedsenket felt i midten. hver side av dette finnes et par langsgående dobbeltlinjer med en

punktlinje utenfor. Disse tre dekorlinjene avgrenses av tre eller fire tversgående linjer hver side

ned mot endene av bøylen, Den ytterste langsgående punktlinjen følger yttersiden til den øverste

tversgående linjen ut til bøylens ytterkant slik at den danner en rett vinkel. baksiden er nålefeste

og -holder bevart, samt noe jernrust etter spiralen eller nålen. Spennen har en del korrosjon

overflaten, dekoren stedvis ikke er synlig. Den ene arrnen er avbrutt langs kantene.L.:3,2 cm,

stbr. bøyle: 1,5 cm, stbr. arm: 1,0 cm. Vekt: 8,3 g.

Funnomstendighet: C57449-C57 550: Funnet av Aage Olsen, 1531 Moss ved metallsøk og

åkervandring. Den koniske spennen lå synlig i markoverflaten, mens den likearmete ca 10 cm

ned i jorden, I samme området er det tidligere funnet gjenstander fra middelalder (se C56357).

Orienteringsoppgqve: Ca. 427 m VNV for Rygge kirke og ca. 188 m Ø for krysset Kirkeveien-

Balkeveien, ca.72 m N for Kirkeveien.

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32. N: 6583753,002. Ø: 597451,024.

LokalitetslD: 137690.

Referanselitteratur: Jenssen, A.1998 Likearmede spenner. Overgangen mellom eldre og yngre

Museum of Cultural History

Uniuercity of Oslo

jernalder i Norge - en kronologisk analyse. Hovedfagsoppgave i arkeologi, Universitetet i Bergen.

Mangfoldiggiort,

cs7550

Løsfunn fra merovingertid fra ØSTBY VØSTBY II av RYGGE PRESTEGAARD (48/16,17),

RYGGE K., ØSTFOLD.

Liten, rund konisk spenne av kobberlegering, nærmest som Gjessing1934, Pl. XXXII, d (i midten,

nederst). Spennens dekor består av et par inngraverte, konsentriske dobbeltlinjer med tverrstriering

ytterst mot kanten, og et par konsentriske dobbeltlinjer mellom det ltteste linjeparet og

midtrammen. Overflaten har en del korrosjon, slik at dekoren stedvis ikke er synlig. Spennen er

avbrutt et stykke langs og rett innenfor kanten, og mangler knapp. den siden ytterkanten er

bevart, har den en mulig intensjonelt laget gjennomhulning rett innenfor kanten. Diam.: 3,1 cm, h.:

0,7 cm, diam. midtramme: 1,1 cm. Vekti 6,2 g. Datering.' Slutten av 500- og begynnelsen av 600-

tallet.

Funnomstendighet : Se C57 449.

Kartreferanse: Projelcsjon: EU89-UTM; Sone 32. N: 6583758,97. Ø: 597475,972.

LokalitetslD: 137690. ,: Referanselitteratur: Gjessing, G.1934: Studier i norsk merovingertid: kronologi og oldsalcsformer.

Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist. - Filos. Klasse 1934:2.

Kontakt oss gjerne igjen hvis du ved en senere anledning skulle finne noe du

tror kan være av interesse for oss. Vi vil også informere om at nye funn som

leveres inn til museet legges ut våre nettsider

http ://www.khm.uio.nolutstillin gerz / ny e -funn/ 20 L0.html.

Vennlig hilsen

Lars Groseth

Seksjonsleder

Vedlegg:

I(opi til:

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

Ingunn M. Røstad

Forsker

Fylkesarkeologen i Østfold

Side