Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Frederiksgate 5

vivian.wangen@khm.uio.no

Deres ref.:

Vår ref.: 06/11186

Saksbehandler: VIW

Dato: Q/,, f. o I

Funn av fire vektlodd av kopperlegering(C.56556)

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, vil med dette takke for metallfunnene

som vi har mottatt fra deg, og spesielt de fire flotte vektloddene. Det nye funnet har fått

museumsnummer C.56356/ L-L2 her hos oss.

Nedenfor ser du et sammendrag av de katalogopplysningene som legges inn i

museets database om funnet. Som takk for hjelpen legger vi ved KHMs takkediplom.

c.s6356n-12

Løsfunn frayngre jernalder/middelalder/steinalder fi:aKÅLÅS ØSTRE (l521L3),VESTBY K.,

AKERSHUS

1) Pæreformet vekttodd av kobberlegering, åed kantet profil. Undersiden er merket med et likearmet kors

med to elstra streker. Oversiden har liknende merke eller dekor, men mønsteret er noe skadet. Et formmessig

likt eksemplar er Færden 1990, fig. 25 n fra Gamlebyen i Oslo fra brannlag datert ca. 1325-l400,men dette

har stempel i stedet for kors. Likeannet kors finnes på andre vektloddformer fra Gamlebyen i Oslo, se

Færden 1990, fig. 25 f,h og i. Mål: 1,5 cm bred bunnflate, 0,8 cm på det smaleste, 1,1 cm bred topp. H: 1,7

cm. Diam: 1,8 cm. Vekt: 13,3 g. Datering: Middelalder.

2) Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Noe innhul undersiden og deformert med laaftige halft i

overflaten. Mål: H: 0,9 cm. Diam: 1,2 cm..Veh: 4,5 g- Datering: Yngre jernalder/middelalder.

3) Halvkuleformet vektlodd av kobberlegering. Det er slått av en bit av 1-2 mm tyl*else langs kanten på en

side. Mål: H: 0,9 cm. Diam: 1,4 cm. Veh: 7,7 g. Datering: Yngre jemalder/middelalder.

4) Halvkuleformet vekflodd av kobberlegering. Det er slått av noen mindre biter langs nedre kant, og

overflaten er ujevn etter korrosjon. Mål: H: 1,1 cm. Diam: 1,9 cm. Vekt: 19,6 g.'Datering: Yngre

j ernalder/middelalder.

5) Remendebeslag av kobberlegering, laget av plate som er bøyd rundt og klemt sammen i en s§øt i

lengderetning midt ene flatsiden. Ved remfestet er sidene åpnct og platen bendt ut for å omslutt€ remmen

begge siden, men her er metallet skadet og original lengde kan ikke avgjøres. I andre enden er beslaget

armrndet, også her noe skadet. Mål: T: 0,2 cm. Stl: 4,9 cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,4 cm. Datering.' usikker .

6) Kuleformet spinnehiul av bly med stort hull og uten dekor. Kan være et spinnehjul fra jenralder eller

middelalder, men kan også være et søltce. Det er støperand langs midten, og de to halvdelene har biitt noe

fors§øvet under støpingen. Mål: Indre diameter 0,75-0,70 cm. H: 1,4 cm. Diam; 1,8 cm. Yelct: 21,3 g.

7) Kors av plate av kobberlegering uten dekor. Det er en 3 mm lang rest av en avbrukket hempe i toppen.

Mål: Slammener 1,2 cm bred, armene 1,0. B.' 4A cm. I 0,1 cm. Stl: 5,9 cm. Datering.' middelalder eller

nyere tid.

8) Kors av tynn plate av kobberlegering med 5 hull ! mm (en i midten og en per arm) og rest etter 2 mm

bred bøyle e.l. i toppen. Bøylen er dekorert med et uthevet, tverrgående bånd 3 mm fra korsets topp. Korset

kan ha vært et bokbeslag. Mål: Lengde uten bøylen er 3,5 cm. B: 3, cm. Z.' 0,1 cm. Stl: 4,4 cm. Datering:

middelalder eller nyere tid.

9) Fem fragmenter fra minst to tefotede gryter av kobberlegering: Tre bein, en hank og et randskår. Den

Museum of Cultural History

Uniuersity of Oslo

lengste foten er 9,8 cm lang, er av grålig og komete metall, har trekantet tverrsniff og te dekorative render

langs den bredeste siden som ser ut til å være innsiden. De to andre fotfragmentene er begge 5,3 cm lange,

men har litt ulik utforming. Overflaten er mørkere enn på det lange fragmentet. Hankfragmentet er 5,6 cm

langt og er tilnærmet uskadet fra grytens vegg til hankens ytterste hjøme. Den har tilnærmet sirkulært

tverrsnitt, går sl«ått oppover i forhold til grytens vegg, og bryter av i skarp vinkel nedover, men er her

brukket av. Overflaten er tilnærmet svart. Randskåret er tilnærmet tekanæt med største bredde 4,6 cm langs

randen, og høyde 3,4 cm. Yte diameter har trolig vært 15-20 cm. Tyl:kelsen er knappe 2 mm med utvidelse

til 5 mm i randen som heller svakt utover og er flat på oversiden. rnnsiden er lys grå med tydelige

langsgående spor, mens utsiden er mørkere med sterkt korrodert overflate. Datering: senmiddelader eller

nyere tid.

10) Buk- eller halsskår fra kar av steintøy av Siegburgpe med lyst grått gods og lys brun ytterglasur.

Yttersiden har litt porete stnrktur og glasuren er halvblank. Tnnsiden har lo:aftige, I cm brede riller med tynne

spor i overflaten både horistonølt og vertikalt. Mål: B: 2,5 cm.I; 0,5 cm. Stl: 4,3 cm. Datering; 1300-1600

e.Kr.

11) Bunnskar av kar av steintøy med bunndiameter ca.7 cm. Karformen kan ikke bestemmes. Grått gods og

brunspraglet ytterglasur antyder Raeren-produksjon fra 1500- eller 1600-øllet, eller Frechen fra sent 1500-

tall og 1600-tall. Undersiden har vaierspor. Mål: Stl: 4,6 cm. Stb:2,8 cm. Datering: senmiddelalder eller

nyere tid.

12) Fragment av flint med cortex og frostspreirgning, og med mulige slitespor eller plogretusj . Mål: Stl: 7,

cm. ,Stå.' 4, cm. Stt: 1,8 cm.

Referanselitteratur: Brøgger, AW.192l: Ertog og øre: den gamle norske vegt. l/idenskapsselskapets

Skrifier.II. Hist.-filos. Klasse. 1921; 3.

Færden, Gerd 1990: Metøllgienstander. De ørkeologiske utgr. i gamlebyen, Oslo. Bind 7. Dagliglivets

§enstander del 1.

Kyhlberg, O.1980: l/ikt och vårde: arlæolo§ska studier i vårdemiining, betalingsnedel och metrologi under

yngrejårnalder.

Gaim ster, D.1997 : G erman Stonew are I 2 0 0- I 9 0 0,

Æffiir"s.g.e Silje 9pdahl

lederassistent

Kopi: Akershus fulkeskommune