KULTURHISTORISK MU§EUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgata 28

1531 Moss

12.t2.2008

2oo8/ t77 52

Lars Morten

Fuglevik/INGUNNMR

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arheoloeisk sehsjon

Postboks 6762 St. Olavs plass

NO-o150 Oslo

Sentralbord:+47 22 85 1g 00

www.khm.uio.no

Besøksadrcsse:

Frederiks Sate 3

E-mailr larsmfu@khm.uio.no

Dato:

Vår ref.l

Deres rel.:

Saksbehandle:

Armbrøstpil fra Huseby (87112), Rygge kommune i Østfold

Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo, vil med dette takke for

gjenstanden vi har mottatt fra deg. Den er gitt museumsnummer C56842. Under ser du

hvilke opplysninger som følget pilen i databasen:

Løsfunn tia middelalder eller nyere tid fra IItJSEBY (87/12). RYGGE K.. øSTFOI-D.

Armbrostpil av jem. nænnest lik Farbrcgd I972 fig. 120- 1. Pilen er sterkt korrodert og fremste

del av spissen er borte. Bladet hår en tilnærmet trekantform med markert overgarg til tangen samt

rett overside og underside, Tangen har rektangulæn fferrsnitt og smalner av mot spissen som er

avbrutt.l,r l0,l cm. .5?å. 3,7 cm. S/rr 0.6 cn- Tøngens l.: 2,1 cm. Tangens l.:0.8cm.

Yekt: 47 .9 g.

Funnontstendighet: FUnnet med metalldetektor av Aags Olsen i åkermark i 2007. Koordinater er

satt av finner.

Oriøtoing\oppgu,rc. Fun,rct 93 m SSV for SV-hiornet av bolighuset Huseby oslre (89/144).

KaflreJlrdnse: Pnilksjor; IlU89-tJTM; Sone 32. N. 6584746. ø. 594567.

Rtliranelitteratut farbregd. O. 1912: Pilc/ nn liu OpfuuM"/.,. Miscellanea 5. Det Kgl. Norske

Videnskabers Selskap. Museet. Universitetet i Trondheim.

Grunnet svært stor saksmengde ivårt system vil diplom med loto av funnet ettersendes

snart det er ferdig. Vi beklager ft.rrsinkelsen og håper dette ikke er til ulempe.

Vi er imidlertid takknemlige for at du tok vare på gjenstanden og informefte oss om

denne. museet vil vi sørge for at gjenstanden blir konservert og oppbevart en slik

måte at den kan bevares lor ettertiden. Kontakt oss gjerne igjcn om du ved en senere

anledning skulle finne noe du tror kan værc av interesse for oss.

Med hilsen 1I

t -t, \,

Nråj" tu"r."n

Seksjonsleder