UiO W Kulturhistorisk museum

Universitetet i Oslo

Aage Olsen

Storgaten 28

1531MOSS

Dato: 22.03.2011

Deres ref.:

Vår ref.: 07111185

Retur av tre gienstander av kobberlegering, aks.nr. 2007ll93,funnet piØvre Linnestad,35/1, Vestby

k., Akershus.

Vi viser til e-post-korrespondanse hvor du etterspør funn som du har levert til Kulturhistorisk museum.

Funnene ble innlevert via Akershus fylkeskommune, og ble gitt aksesjonsnummer 2O071193. Av ulike

årsaker har disse funnene dessverre blitt liggende som en restanse her hos oss.

Vi har nå sett nærrnere på de tre gjenstandene fra Øvre Linnestad, og denne gangen ser det ut til at

dette ikke er gjenstander som sikkert kan dateres til førreformatorisk tid. Vi har derfor ikke anledning til å

innlemme dem i museets samling, og returnerer dem derfor sanunen med dette brevet.

Selv om gjenstandene denne gangen viste seg å ikke være oldsaker, er vi glade for at du tok deg

bryet med å levere inn funnene og at du var observant at du muligheten for at disse gjenstandene kunne

være fra forhistorisk tid eller middelalder. Ofte kan det være vanskelig å avgtrøre hvor gammel en gjenstand

er, og det er derfor fint at museet får anledning til å se nærmere på slike funn. Det er nettopp på denne måten

at vi kan bli giort oppmerksomme nye funnsteder, at gjenstander kan sikres gode bevaringsforhold og at

de kan bli giort offentlig tilgjengelige gjennom museets samlinger. Vi setter også stor pris ditt samarbeid

med fylkeskommunen i forbindelse med innleveringen av funnene.

Med hilsen

\**."F,^-''H Uirir",- UJ,,.'-*,-

Vivian Wangen J

Seksjonsleder

Kopi: Akershus fylkeskommune, Avdelingregional utvikling.

Grunneier Bjøm Linnestad, Øvre Linnestad, 1540 Vestby.

Saksbehandler:

VivianWttngen

228 5 9649. v i vian.wan ge n @ khm. u io. no

Arkeologisk seksjon

Postadr.: Postboks 6T6z St. Olavs plass,

or3o Oslo

Kontoradr.: Frederiks gate 3, o164 Oslo

Forsker

Telefon: zz85r9oo

Telefaks: zz85rg5z4

postmottak@khm.uio.no

hW llwww.khm.uio.no

Org.nr.: gZtoZSSS+

KULTURHISTORISK MU SEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgaten 28

1551 Moss

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksjon

Postboks 6762 St. Olavs plass

NO-0150 Oslo

Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Fredriks gate 5

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

Dato:

2008/20693

Brit Solli

26.08.10

Vedrørende funn fra Gipsund (50/1), Rygge K., Østfold.

I(ulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, vil med dette takke for de fine funnene

som vi har mottat fra deg. Disse er innlemmet i mussets samlinger fra Østfold.

Gjenstandene som er innlevert er et mulig pilegrimsmerke og et bryne av skifer.

Da gjenstandenes funnkontekst er ukjent er det vanskelig å gi en nøyaktig datering.

Det mulige pilegrimsmerket har en mulig datering til middelalder eller nyere tid. Brynet

kan ha en datering til jernalder, men den deler likhetstrekk med bryner funnet i

Kaupang.

Nedenfor følger et sammendrag over de opplysningene som er lagt inn i museets

database om dine funn.

c.51330

Løsfunn fra middelalder/nyere tid fra GIPSEN (50/1), RYGGE K., ØSTFOLD.

1) Pilgrimsmerke av kobberlegering/gull . Antall fragmenter: 1. Gjenstandens art og

datering er usikker. Flere muligheter er vurdert; pilegrimsmerke fra middelalder, lysstell

eller spenne fra middelalder/nyere tid. Den er dekorert to sider, hvilket sannsynligvis

betyr at den skulle sees fra begge. I den ene enden har den en avkuttet tapp, muligens en

rest etter et feste. Det kan derfor ha vært meningen at gjenstanden skulle henge. Selve

gjenstanden består av en hesteskoformet bue. Et punktmgnster finnes langs innsiden av

buens fram- og bakside. Ovenfor mØnsteret fglger en innsenkning. Buens endestykker

avslutter i hver sin kule. Kulene er festet til et skjellformet blad. Bladet er skadet på den

ene siden. toppen, midt i mellom kulene, har den også en tapp, men denne ser ut til å

være uskadet i motsetning til den andre. Funksjonen til denne er ukjent. det

skjellformede bladet er det funnet små rester etter gull. Sth: hele gjenstanden: 2,6 cm. Stb:

hele gjenstanden: 2,4 cm, skjellet: 1,0 cm. §rl: skjellet:2,0 cm. : kulene'.0,8 cm. Vekt:

9,3 g.

Funnomstendighet: Funnet