Deres ref.:

Vår

rcf..:08/20730

Saksbehandler:

MV

Dato:25.06.09

Funn av seglstamp fra middelalderen (C nr 57214)

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har mottatt en seglstamp fra

middelalderen, funnet VåIer prestegård. Vi er glade for at du har levert inn

funnet. I området finnes en rekke automatisk fredete minner: fem gravhauger og

et gravfelt, samt vedtaksfredning VåIer prestegård. Stampen er funnet i

pretegårdshagen. Vi vil instendig oppfordre deg til ikke å gå med metallsøker i dette

området igjen. Ved funn av gjenstander fra førreformatorisk tid, er det som du vet ikke

lenger lov til å lete etter oldsaker på stedet. Det er imidlertid stor grunn til å vise

varsomhet også i områder som grenser til den fredede sonen.

Sammen med seglstampen leverte du også inn to knapper, en enkel og en

dobbeltknapp. Disse er antakelig fra nyere tid, og vil dermed ikke bli innlemmet i

Kulturhistorisk museums samlinger. Dersom du ønsker å disse tilbake, ber vi deg om

å gi oss beskjed om dette innen tre uker etter at du har mottatt dette brevet.

Nedenfor ser du et sammendrag av de katalogopplysningene som legges inn i

museets database om funnet ditt.

c5721411

Løstunn fra middelalder fra vÅrnn PRESTEGAARD (76 lt), vÅrnn K., ØSTFOLD.

1) seglstamp avbronse Antallfragmenter: I

Spissoval form med midtbilde og omskrift. Bildet i midten viser en kalk med stett. På

stetten et dyrehode (ulvehode?). hver side av kalken en punktmarkering. Over og under

kalken er det sfierner og punkter. Omskriften viser: S:ULFONIS ORMERI. I omskriften

er også et stjemesymbol i den ene enden. i den andre en dekor bestående av fem punkter

med en i midten som omkranses av fire andre punkter. Den spissovale formen kan tyde på

at dette er et prestesegl. Det er ikke funnet noen Ulf Oflnson hverken i Regesta eller i

Norske Sigiller.

Mål: L:3,5 cm. B: 2, cm.

Funnomstendighet: Funnet ved metallsøkenx i prestegårdshagen. I området finnes en

relke automatisk fredete minner: fern gravhauger og et gravfelt, samt vedtaksfredning på

Våler prestegård. Kartavmerkingen er en omtrentlig plassering etter finners

punktavrnerking.

Museum of Cultural History

Uniaersity of Oslo

Kartreferanse/-KOORDINAWR: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6596159 Ø:

605767

INNBEREINING/litteratur: Aage Olsen, 13.11.2008, Funns§ema og kartavmerking i

Funnet av: Aage Olsen, Aage Olsen, Storgata 28, l53l Moss

Med hilsen

9,

Marianne Vedeler

Forsker

Kopi : Ø stlold Fylkeskommune