UiO ! Kulturhistorisk museum

Universitetet i Oslo

Aage T. Olsen

Storgaten 28

l53l MOSS

Dato: 25.0t.2013

Deres ref.:

Vår ref.: 2012/3709

Vektlodd (Aks.nr. 2012176), C58560, fra Saastad og Holter, Gbnr 60/3, Rygge, Østfold

Vektlodd (Aks.nr. 2012176), C58561, fra Saastad og Holter, Gbnr 60/3, Rygge, Østfold

Kulturhistorisk museum vil med dette takke for de to vektloddene fra vikingtiderVmiddelalderen som vi har

mottatt fra deg. De nye funnene er nå innlemmet i museets samlinger, og har ffitt museumsnumrene C58560

og C5856 l.

Nedenfor ser du et sammendrag av de opplysningene som finnes i vår katalog. Funnet er offentlig

tilgjengelig og kan studeres av de som ønsker det.

«Halvkuleformet vektlodd av bly, n{ermest som Færden 1990, fig. 25:1. OverJlaten er ujevn og korrodert. »

«Sylindriskvektlodd av bly, ncermest sont Færden 1990, fig. 25:e. OverJlaten er korrodert.»

Museumsnumrene vil bli nettpublisert gjennom Universitetsmuseenes nettportal:

http ://www. uni mus. no/arkeoloei/forskni ns/sok. php

Katalogtekstene vil være tilgjengelig for søk i løpet av kort tid.

Skåret som ble innlevert samtidig med gienstandene over, aksesjonsnr. 2012176, viste seg å være

etterreformatorisk. og vil derfor ikke bli innlemmet i våre samlinger. Vi setter likevel stor pris på å ha ffitt

muligheten til å vurdere denne ting. Dersom du ønsker denne gienstanden tilbake bes du melde fra om dette

innen tre uker.

Kontakt oss gjerne igien dersom du har spørsmål eller om du ved senere anledning skulle finne noe som kan

være av interesse for oss.

Vennlig hilsen

Mads Ravn

Seksjonsleder

Birgit Maixner

Forsker

Arkeologisk seksjon

Postadr.: Postboks 676zSt. Olavs plass,

or3o Oslo

Kontoradr.: Frederiks gate 3, o164 Oslo

Telefon: zz85r9oo

Telefaks: zz85tg5z4

postmottak@khm.uio.no

http: I / nrvrv.khm.uio.no

Org.nr.: 97t q5 854