KULTURHISTORI§K MUSEUM

UNIVERSITETET I OSLO

Aage Olsen

Storgata 28

1.531 Moss

Historisk museum og Vikingskipshuset

Arkeologisk seksion

Postboks 67625t. Olavs plass

NO-0130 Oslo

Sentralbord: +47 22 85 19 00

www.khm.uio.no

Besøksadresse:

Frederiks gate 5

E-mail : larsmfu @khm.uio.no

Dato:

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandler:

14.10.2008

07 /tt470

Lars Morten

Fuglevik/VIVIANW

Vektlodd og sverdknapp fra Lyby (75/Ll, Rygge kommune i Østfold

Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslo, vil med dette takke for

gjenstandene vi har mottatt fra deg. De er gitt museumsnummer C56773/1-2.

Vektlodd av bly var i bruk fra folkevandringstid (fra cirka 400 e. Ik. til ut i

middelalderen (til cirka 1300 e. Kr.). Et slikt vektlodd inngikk i et sett med vektlodd av

ulik tyngde som ble brukt sammen med en skålvekt. Disse ble antagelig brukt til å veie

betalingsmiddel i form av sølv eller gull.

Knappen kan nærmest minne om en endeknapp fra håndtaket på et sverd. Tilsvarende

funn i bronse er tidligere gjort på norske sverd fra høymiddelalderen.

Grunnet svært stor saksmengde i vårt system vil diplom med foto a.v funnet ettersendes

snart det er ferdig. Vi beklager forsinkelsen og håper dette ikke er til ulempe.

Vi er imidlertid takknemlige for at du tok vare gjenstanden og informerte oss om

denne. Funn som privatpersoner bringer inn utgjør ofte viktige bidrag til museenes

samlinger ogfører i flere tilfeller til ny kunnskap om forhistorien. museet vil vi for

øvrrgsørge for at gjenstanden blir konservert og oppbevart på en slik måte at den kan

bevares for ettertiden. Kontakt oss gjerne igjen om du ved en senere anledning skulle

finne noe du tror kan være av interesse for oss.

Med hilsen

Silje Opdahl

Lederassistent

Kopi til: Østfold §ilkeskommune

Museum of Cultural History

Uniaersity of Oslo